γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Γεωφυσικές Έρευνες

Το γραφείο διαθέτει τα γεωφυσικά όργανα, τον βοηθητικό εξοπλισμό και τα αντίστοιχα προγράμματα επεξεργασίας και ερμηνείας των γεωφυσικών μετρήσεων, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμόσει (ανάλογα με τον στόχο, το επιθυμητό βάθος διερεύνησης, και τις φυσικές και τεχνικές ιδιαιτερότητες του χώρου έρευνας) οποιοδήποτε συνδυασμό από μία σειρά γεωφυσικών μεθόδων.

Οι γεωφυσικές μέθοδοι που συνδυαστικά το γραφείο έχει την δυνατότητα να εκτελεί, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εφαρμογών στην γεωλογική έρευνα, την έρευνα περιβάλλοντος και την γεωτεχνική μηχανική, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:

 • Έρευνα και εντοπισμός υπόγειων υδροφοριών. Διαχείριση υδάτινου δυναμικού (αποτύπωση υπεδάφιων ροών και ζωνών εμπλουτισμού πηγών). Μελέτες εμπλουτισμού υπόγειων υδροφόρων.
 • Έρευνα και αναζήτηση κοιτασμάτων.
 • Εντοπισμός και χωρική αποτίμηση μεταλλοφόρων ζωνών.
 • Έρευνα γεωθερμικών πεδίων.
 • Γεωτεχνική έρευνα – Τεχνική Γεωλογία. Έλεγχος ποιότητας βραχομάζας. Εκτίμηση των χαρακτηριστικών και της ποιότητας των διαδοχικών φυσικών εδαφικών σχηματισμών και προσδιορισμός των μέτρων των δυναμικών ιδιοτήτων τους για το σχεδιασμό των τεχνικών κατασκευών.
 • Σχεδιασμός γεωτρητικών ερευνητικών προγραμμάτων.
 • Γεωλογική – τεκτονική – σεισμοτεκτονική χαρτογράφηση.
 • Αποτύπωση και προσδιορισμός στρωματογραφίας, ποιότητα πετρώματος υδρογεωλογικών συνθηκών και μορφολογίας υπεδάφους.
 • Εντοπισμός μη εκραγέντων εκρηκτικών (UXOs).
 • Μεταλλευτική – λατομική έρευνα.
 • Μελέτη εδαφικών ασταθειών, καθιζήσεων, κατολισθήσεων και εδαφικών ερπυσμών.
 • Αρχαιομετρική έρευνα (εντοπισμός υπεδάφιων και εν γένει κατασκευών και μεταλλικών ή μη μεταλλικών στόχων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος).
 • Έρευνα πετρελαίου και ορυκτών πρώτων υλών.
 • Προσδιορισμός ποιότητας και γεωχημείας υπόγειων και επιφανειακών υδατικών συστημάτων. Οριοθέτηση ζωνών υφαλμύρινσης και πιθανών ζωνών ρύπανσης.
 • Εντοπισμός - αποτύπωση και μελέτη των γεωμετρικών χαρακτηριστικών γεωλογικών ρηγμάτων.
 • Έρευνα και εντοπισμός σπηλαίων, στοών, εγκοίλων, αγωγών, υπογείων δεξαμενών (tanks) και γενικότερα καρστικών δομών.
 • Μελέτη, έρευνα και έλεγχος ποιότητας κατασκευών, τεχνικών έργων, θεμελιώσεων και οπλισμού δομικών στοιχείων. Ακριβής αποτύπωση στρώσεων οδοποιίας.
 • Έρευνα και προσδιορισμός διαρροών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, υπονόμων και οποιασδήποτε φύσης υπογείων αγωγών και δεξαμενών (tanks).
 • Περιβαλλοντική έρευνα.
 • Έλεγχος κατασκευής και υφιστάμενης κατάστασης γεωτρήσεων. Προσδιορισμός υδρογεωλογικών χαρακτηριστικών και ποιότητας υπογείων υδάτων.
 • Εφαρμογές στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
 • Εκτίμηση καταλληλότητας θέσεων απόθεσης απορριμμάτων, ΧΥΤΥ και ΧΥΤΑ

Γεωφυσικές μέθοδοι

Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι βυθοσκόπησης: παροδικών κυμάτων ΤΕΜ και ΝΑΝΟΤΕΜ

2

Το γραφείο διαθέτει τα γεωφυσικά όργανα: GDP-32 receiver (6 channels), ZT 30 Transmitter (max output current 30A), NT 20 Transmitter (max output current 20A), NANOTEM receiver, XMT-32 Controller και Magnetic sensors TEM-3 της εταιρείας ZONGE ENGINEERING Αμερικής.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων χρησιμοποιούμε τα λογισμικά DATPRO και STEMINV.

Για την λήψη των μετρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις Tem: In Loop, Moving Loop και Fix Loop.

Το βάθος της γεωφυσικής διερεύνησης, ανάλογα με την αγωγιμότητα του υπεδάφους, τη διάταξη και τις διαστάσεις των βρόγχων, μπορεί να υπερβεί τα 1200m.

Ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι βυθοσκόπησης:

 • Controlled Source Audio- frequency Magneto Tellurics (CSAMT)
 • Natural source magnetotellurics (MT) and audio-frequency magnetotellurics (AMT)

Το γραφείο διαθέτει τα γεωφυσικά όργανα: GDP-32 receiver (6 channels), ZT 30 Transmitter (max output current 30A), XMT-32 Controller και Magnetic sensors ANT-3 και ANT-4, της εταιρείας ZONGE ENGINEERING Αμερικής.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά DATPRO, CSAMT, EM2D και SCS2D.

Το βάθος της γεωφυσικής διερεύνησης, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη συχνότητα λήψης των μετρήσεων (0.125 έως 8,000 Hz), τις διαστάσεις του δίπολου (transmitter - receiver) και την αγωγιμότητα του υπεδάφους μπορεί να υπερβεί τα 1500m.

gewfisikes-ereunes1 gewfisikes-ereunes2 gewfisikes-ereunes3

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος του ΓΕΩΡΑΝΤΑΡ (Ground Penetrating Radar)

gewfisikes-ereunes5Το γραφείο διαθέτει δύο συστήματα Γεωραντάρ της εταιρείας MALA Σουηδίας, με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των, υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων. Το σύστημα Mala ProEx (Professional Explorer) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 250MHz, 500MHz, 1000MHz, και την RTA κεραία των 25-30 MHz. Το σύστημα Mala GX-HDR (Ground explorer High Dynamic Range) με τις θωρακισμένες (shielded) κεραίες των 160MHz και 450MHz.

Για την επεξεργασία και ερμηνεία των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά GEOVISION, RADEXPLORER, OBJECT MAPPER και 3D-VISION.

Το βάθος της γεωφυσικής διερεύνησης, ανάλογα με την χρησιμοποιούμενη κεραία και την αγωγιμότητα του υπεδάφους κυμαίνεται από 1m έως και 50m.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος ΕΜΙ (Time Domain) gewfisikes-ereunes6

Το γραφείο διαθέτει δύο συστήματα έρευνας της εταιρείας GEONICS Καναδά, με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης των, υπό γεωφυσικής διερεύνησης, στόχων. Το πρώτο σύστημα είναι o φωρατής Geonics EM61 MK2 High Power, ο οποίος είναι ο πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενος για διασκοπήσεις UXO’s και την αρχαιομετρική έρευνα. Η θέση του καθορίζεται με τη χρήση του παγκόσμιου συστήματος θεσιθεσίας RTK GPS.Το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει μεταλλικούς ή μη μεταλλικούς στόχους σε βάθος έως και 8m, ανάλογα με το μέγεθος τους.

Το δεύτερο σύστημα είναι o φωρατής Geonics EM63 ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για την κατηγοριοποίηση και τον προσανατολισμό των UXO’s (μη-εκραγέντα εκρηκτικά) ή γενικότερα θαμμένων μεταλλικών αντικειμένων.

gewfisikes-ereunes7    gewfisikes-ereunes8
Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος SLINGRAM

gewfisikes-ereunes9

Το γραφείο διαθέτει δύο γεωφυσικά συστήματα (EMAC 36 και HF EMAC 180) και το λογισμικό ερμηνείας των μετρήσεων Slingram της εταιρείας MALA Σουηδίας.

Οι συχνότητες εκπομπής των δύο συστημάτων είναι 3.6 και 18.1 kHz αντίστοιχα.

Ηλεκτρομαγνητική μέθοδος VLF

gewfisikes-ereunes10

 

Το γραφείο διαθέτει το γεωφυσικό όργανο WADI και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων SECTOR και RAMAC της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

Μαγνητική μέθοδος

gewfisikes-ereunes11

 

Το γραφείο διαθέτει το σταθμό βάσης, το Magnetometer – Gradiometer G856 και τα λογισμικά ερμηνείας των μετρήσεων MAGMAP και MAGPLOT της εταιρείας GEOMETRICS Αμερικής.

Σεισμικές μέθοδοι: ανάκλασης, διάθλασης, Crosshole και Downhole

gewfisikes-ereunes12Το γραφείο διαθέτει τα σεισμικά καταγραφικά μηχανήματα BISON 9048 - 48 channel seismograph και TERRALOC MARK 6 - 24 channel seismograph της εταιρείας ABEM Σουηδίας. Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα καλώδια, σεισμικές πηγές και 150 οριζόντια/κατακόρυφα γεώφωνα διαφόρων συχνοτήτων (6Hz έως 14 Hz ). Η ερμηνεία των μετρήσεων πραγματοποιείται με τη βοήθεια εξειδικευμένου λογισμικού (WINSISM, SEISIMAGER κ.α.)

Τα σεισμικά προφίλ μπορούν να αναπτυχθούν σε μήκος έως 480 μέτρων.

Ηλεκτρικές μέθοδοι: Ηλεκτρικές τομογραφίες, Complex resistivity και γεωηλεκτρικές βυθοσκοπήσεις ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης ή αγωγιμότητας (RES), φυσικού δυναμικού (SP) και επαγόμενης πόλωσης (IP)

Το γραφείο διαθέτει τα κάτωθι τέσσερα συστήματα ηλεκτρικών τομογραφιών με δυνατότητα πραγματοποίησης δυσδιάστατης και τρισδιάστατης απεικόνισης του υπεδάφους:

 • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 1000 (1 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus electrode selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

 • LUND Imaging system (TERRAMETER SAS 4000 (4 channel, max output current 1A & max output power 100W) plus elector selector ES464 (4 channel & 64 electrodes)) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

 • TERRAMETER LS (4 channel, 64 electrodes max output current 2.5A & max output power 250W) της εταιρείας ABEM Σουηδίας.

 • MX-30 Multiplex Switch (30 channels, 30 electrodes max output current 5A & max output power 2500W), GDP-32 receiver (6 channels) και ZT 30 Transmitter (max output current 30A), της εταιρείας ZONGE ENGINEERING Αμερικής.
Στον βοηθητικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται ηλεκτρόδια (πωλούμενα και μη) και καλώδια ηλεκτρικών τομογραφιών 81 ηλεκτροδίων σε αποστάσεις μεταξύ τους 2m, 5m, 10m και 20m, παρέχοντας την δυνατότητα, το μήκος των τομογραφιών να διαμορφώνεται από 160m έως 1600m. Για την ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα RES2DINV και RES3DINV της εταιρείας GEOTOMO.

Για την πραγματοποίηση των γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης (RES), φυσικού δυναμικού (SP), επαγόμενης πόλωσης (IP) και ηλεκτρικής αγωγιμότητας και αναλόγως του επιθυμητού βάθους της γεωφυσικής διερεύνησης χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα: Terrameter Sas 1000,Terrameter Sas 4000, Terrameter LS και το σύστημα MX-30 Multiplex Switch - GDP-32 receiver - ZT 30 Transmitter. Το γραφείο διαθέτει τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και καλώδια μήκους έως 5km για τις διατάξεις Wenner και Sclumberger. Για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιούνται τα λογισμικά προγράμματα IPI2WIN και RESIX PLUS.

gewfisikes-ereunes13 gewfisikes-ereunes14 gewfisikes-ereunes15

Το βάθος της γεωφυσικής έρευνας με τη χρήση των ηλεκτρικών τομογραφιών μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα 400 μέτρα.

Διαγραφίες γεωτρήσεων (Borehole Loggings) Το γραφείο διαθέτει τα συστήματα:
  • gewfisikes-ereunes16Haferland Borehole Loggings system. Μέγιστο βάθος γεωφυσικής διερεύνησης 500m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 80mm. Πραγματοποιούνται συνεχείς καταγραφές της ηλεκτρικής αντίστασης (single focus point resistance, three or four point - lateral or normal resistivity measurements 16 inch (short) or 64 (long), της φυσικής ακτινοβολίας (gamma ray) και του φυσικού δυναμικού (SP) των σχηματισμών που διατρήθηκαν, καθώς και της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας κίνησης του νερού (flow meter) των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

  • gewfisikes-ereunes17Σύστημα οπτικής καθετομέτρησης γεωτρήσεων. Μέγιστο βάθος γεωφυσικής διερεύνησης 500m. Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος γεώτρησης 120mm (5 inchs). Συνεχής οπτική παρακολούθηση της απόκλισης της γεώτρησης από την κατακόρυφο. Πεδίο μετρήσεων ± 4ο . Ακρίβεια μετρήσεων 0.1 της μοίρας.


  • gewfisikes-ereunes18Φορητό σύστημα Scanprobre καταγραφής εικόνας και video γεωτρήσεων. Συνεχόμενες λήψεις υψηλής ανάλυσης σε βάθη έως 450m. Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος γεώτρησης 60mm.

   bor01 bor02 bor03
  • gewfisikes-ereunes19Συστήματα της εταιρείας Hydrolab Αμερικής για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας των υπόγειων νερών. Παρέχουν επίσης την δυνατότατα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μεταβολής των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού. Διαθέτουμε τα συστήματα: H2O Reporter, datasonde and minisonde models 4, 4a και MS 5. Για την ανάλυση και παρουσίαση των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα προγράμματα Hydras 3 LT και Aquachem. Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 200m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 60mm. Ελέγχονται και συνεχόμενα καταγράφονται έως και 12 παράμετροι σχετικά με την ποιότητα των νερών, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι Temperature, Conductivity, Salinity, Depth, pH, ORP, Dissolved Oxygen, Turbidity, Ammonium, Nitrate, Chloride, TDG


  • gewfisikes-ereunes20Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange για την καταγραφή των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του υπόγειου νερού (Ph, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, δυναμικό οξειδοαναγωγής και διαλυμένου οξυγόνου). Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 80m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 40mm.
  • Αυτοκινούμενο γεωφυσικό μηχάνημα τύπου Mercedes 410_D (Αριθ. κυκλ. ΜΕ 105375). Παρέχει την δυνατότητα εκτέλεσης σεισμικών - ηλεκτρικών - ηλεκτρομαγνητικών γεωφυσικών μετρήσεων και διαγραφιών γεωτρήσεων (borehole loggings) σε βάθη έως και 500 μέτρα. Είναι εφοδιασμένο με ειδικές κάμερες (pan & tilt) παρακολούθησης γεωτρήσεων και αγωγών του οίκου ΙΒΑΚ (Argus & Rax 11.7). Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης των καμερών εντός των αγωγών έως και 450 μέτρα μήκος. Η ελάχιστη εσωτερική διάμετρος των αγωγών ή γεωτρήσεων είναι 100mm.

gewfisikes-ereunes21 gewfisikes-ereunes22 gewfisikes-ereunes23

bor04 bor05 bor06

 

Ο γεωφυσικός εξοπλισμός του γραφείου μας είναι δηλωμένος στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η φόρμα δήλωσης του εξοπλισμού μας μπορεί να αποσταλθεί, κατόπιν σχετικού έγγραφου και στοιχειοθετημένου αιτήματος του ενδιαφερόμενου. Ομοίως μπορούν να αποσταλούν οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές των γεωφυσικών οργάνων (Εγχειρίδια χρήσης).

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ