γεωλογικες ερευνες, γεωφυσικες ερευνες, υδρογεωλογικες ερευνες

Έρευνα περιβάλλοντος, περιβαλλοντολογικές μελέτες

Προσδιορισμός και παρακολούθηση ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων.

Το γραφείο έχει εκπονήσει και αναλαμβάνει την εκτέλεση περιβαλλοντικών μελετών που σχετίζονται με:

  • Τεχνικά έργα (φράγματα, οδοποιίες, αιολικά πάρκα κ.λ.π)
  • Διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων (ΧΥΤΥ, ΧΥΤΑ, ΜΕΑ, ΧΑΔΑ, Βιολογικοί καθαρισμοί, Δίκτυα αποχετεύσεων, κ.λπ).
  • Βιομηχανικές δραστηριότητες.
  • Διαχείριση και εκμετάλλευση υπόγειων και επιφανειακών υδάτων (γεωτρήσεις, πηγές και εμφιαλωτήρια)

Για την ερεύνα του περιβάλλοντος, το γραφείο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό:

Φορητά φασματοφωτόμετρα Foxboro Miran 1B2 & Foxboro Sapphire (Portable Ambient Analyzers)

P 1Παρέχουν τη δυνατότητα μέτρησης και ανίχνευσης 100 και πλέον αερίων, οργανικών και ανόργανων.

Φορητό όργανο (Hydrogen Sulfide Analyzer) Jerome 631 της Arizona instruments

P 2Χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και μετρήσεις υδρόθειου (H2S).

Όργανα μέτρησης ραδιενέργειας (α, β, γ) της εταιρείας Innova

P 3Τα όργανα έχουν την δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων σε υγρά, αέρια και στερεά δείγματα.

 

Στις έρευνες σχετικά με τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση της ποιότητας (μελέτες ζωνών υφαλμύρωσης, ρύπανσης ή μόλυνσης) επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων, το γραφείο διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό πεδίου:

Όργανα (HQ40D) της εταιρείας Hache-Lange

20Τα όργανα καταγράφουν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του υπόγειου νερού (Ph, αγωγιμότητα, θερμοκρασία, δυναμικό οξειδοαναγωγής και διαλυμένου οξυγόνου).

Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 80m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 40mm .

Διαγραφίες γεωτρήσεων (Borehole Loggings system)

16Μέγιστο βάθος γεωφυσικής διερεύνησης 500m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 80mm. Πραγματοποιούνται συνεχείς καταγραφές της ηλεκτρικής αντίστασης (single focus point resistance, three or four point - lateral or normal resistivity measurements 16 inch (sort) or 64 (long), της φυσικής ακτινοβολίας (gamma ray) και του φυσικού δυναμικού (SP) των σχηματισμών που διατρήθηκαν, καθώς και της αγωγιμότητας, της θερμοκρασίας και της ταχύτητας κίνησης του νερού (flow meter) των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων.

Συστήματα (6 μονάδες καταγραφής και 18 mulriparameters probes) της εταιρείας Hydrolab Αμερικής

19Τα συστήματα έχουν την δυνατότητα συνεχούς καταγραφής και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας των υπόγειων νερών. Παρέχουν επίσης την δυνατότατα έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση μεταβολής των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του νερού.

Το γραφείο διαθέτει τα συστήματα: H2O Reporter, datasonde and minisonde models 4, 4a και MS 5 .

Για την ανάλυση και παρουσίαση των μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα προγράμματα Hydras 3 LT και Aquachem.

Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 200m. Ελάχιστη διάμετρος γεώτρησης 60mm.

Ελέγχονται και συνεχόμενα καταγράφονται έως και 12 παράμετροι σχετικά με την ποιότητα των νερών, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι: Temperature, Conductivity, Salinity, Depth, pH, ORP (δυναμικού οξειδοαναγωγής), Dissolved Oxygen, Turbidity, Ammonium, Nitrate, Chloride, TDG (ολικών διαλυμένων στερεών).

Multiparameter Oceanografic logging system. Μονάδες καταγραφής και 2 mulriparameters probes της εταιρείας ME MEERESTECHNIK-ELEKTRONIK GMBH.

P 4Χρησιμοποιούνται για την συνεχή καταγραφή και παρακολούθησης (Loggings) της ποιότητας νερών σε θαλάσσιο περιβάλλον

Μέγιστο βάθος καταβύθισης στο νερό 1500m.

Ελέγχονται και συνεχόμενα καταγράφονται η θερμοκρασία, το βάθος, η αγωγιμότητα, το pH, και acoustic currentmeter.

Multiparameter Oceanografic logging system. Type Sal-1.

P 5Δυνατότητα εκτέλεσης μετρήσεων (water quality) σε θαλάσσια βάθη έως 200 μέτρων.

Το γραφείο διαθέτει επίσης ειδικούς Μυλίσκους για τη μέτρηση της παροχής της επιφανειακής απορροής υδρορεμάτων και ποταμών.

miliskos miliskos

Copyrights © 2015 by M. Poultsidis. Created and hosted by ITBIZ